" भवानी दयानी महा वाकवाणी, सुर-नर-मुनि जनमानी सकल बुध ज्ञानी
जग जननी जग दानी महिषासुर मर्दिनी, ज्वालामुखी चण्डी अमर पददानी"
 

 

                                   

                                        

 

 

 

 

© Copyrights Jyotish Vidyapeeth All Rights Reserved