" भवानी दयानी महा वाकवाणी, सुर-नर-मुनि जनमानी सकल बुध ज्ञानी
जग जननी जग दानी महिषासुर मर्दिनी, ज्वालामुखी चण्डी अमर पददानी"
 

Privacy Policy, Terms And Conditions
© Copyrights Jyotish Vidyapeeth All Rights Reserved